Fakta om Kibæk Badmintonklub 

Email: Kibakbk@gmail.com

Indbetalinger til klubben kan gøres via:

Kontonr. 7612-1403117

MobilePay: 67267  (Husk at skrive hvad betalingen dækker for)

Formand
Anette Riis
Kibæk
Tlf. 26 22 39 83

Kasserer
Peter Bøndergaard
Kibæk
Tlf. 40 19 36 76

Næstformand
Brian Jeppesen
Kibæk
Tlf. 30 30 61 26

Bestyrelsesmedlem
Tina Hesselvig Pedersen
Kibæk
Tlf. 22512376

Bestyrelsesmedlem
Sabarina Østergaard Jensen
Kibæk
Tlf. 40179128

Suppleanter
Henning Nielsen
Jacob Simonsen

Ungdomstræner:

Casper Kongstad, Kibæk 
Caroline Bøndergaard, Kibæk
Esben P. Lauridsen, Kibæk

Hjælpetrænere:  

Lucas S. F. Andersen, Kibæk
Jakob Østergaard Jensen, Kibæk

Vedtægter for Kibæk Badmintonklub, stiftet den 8/4 1958.

Revideret den 26/8-1974, 26/8-1982, 27/8-1984, 6/10-1993, 17/3-1999 og 6/9-2001.

§l
Foreningens navn er: Kibæk Badmintonklub

§2
Klubbens formål er, at give alle mulighed for fysisk udfoldelse og træning i badminton i et socialt positivt fællesskab.

§3
Klubben er åben for alle.

§4
Ved indmeldelse betales et årskontingent for ungdomsspillere og et fast beløb pr. bane for motionister. Navne på såvel ungdomsspillere samt motionister skal registreres. Såfremt der ikke betales er bestyrelsen berettiget til at udelukke medlemmet.

§5
Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem, såfremt det modarbejder foreningen og bestyrelsen.

§6

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Alle foreningens medlemmer er, uanset fremmøde på generalforsamlingen, valgbare. Generalforsamlingen afholdes l gang årligt senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Der afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer, første gang ved lodtrækning.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter.
5. Valg af 2 revisorer og l revisorsuppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt

Bestyrelsen vælger 3 repræsentant til halrepræsentantskabet hvert år.

Alle valg foregår på forlangende ved skriftlig afstemning.

§7
Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 8 dage før, ved indrykning af annonce i mindst én lokalavis. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis 2/3 af medlemmerne skriftlig stiller forslag herom.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemstal, dette gælder også for ekstraordinær generalforsamling.

Forslag til vedtægts ændringer samt andre forslag skal i skriftlig udformning være bestyrelsen i hænde senest l måned før generalforsamlingen. I tilfælde af sådanne forslag skal bestyrelsen oplyse herom i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.

§8
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§9
Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§10
Foreningens likvider skal indsættes i banken i foreningens navn. Det bemyndiges bestyrelsen at investere op til l0% af foreningens midler i børsnoterede værdipapirer.

Alle udbetalinger vedrørende foreningen kan foretages af kasseren alene, men skal fremlægges og godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde efter udbetaling.

§11
Klubben kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Ved opløsning overgår foreningens midler til velgørende formål, som fastsættes af den ekstraordinære generalforsamling.